ZIP

Kapalı Zarf Usulü İhaleye Girme Koşulları

KAPALI ZARF USULÜ İHALEYE GİRME KOŞULLARI

Teminat

Teklif verebilmek için Müşteri’nin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin %5'i tutarında geçici teminatı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Merkez Şubesinde bulunan IBAN NO: TR79 0021 1000 0009 0021 1001 05 numaralı hesaba, hesap sahibi “Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.” olacak şekilde “teklif verilmek istenen gayrimenkul kodu – teminat bedeli” açıklamasıyla en geç 18.08.2020 saat:12:00’a kadar yatırması gerekmektedir.
yatırması gerekmektedir.

Teminat olarak; nakit veya döviz, katılım fonu, özel cari hesaplarından birinin blokeye alınması, devlet tahvili, fon, hazine bonosu, banka teminat mektupları gibi herhangi birinin teminata alınması gerekmektedir.
 

İhaleye Katılım için Teslimi Gereken Belgeler:

Teklif veren gerçek kişi ise;

Gayrimenkul Satış Şartnamesi
Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin dekont
Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi
Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)

Teklif veren tüzel kişi ise;

Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini içeren) İmza Sirküleri
Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi

Kapalı Zarf ile Teklif Verme Usulü

a) Teminat belgeleri ile Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan ihale konusu gayrimenkulün satışına ilişkin her türlü işlemlerini belirten kapalı zarf usulü Gayrimenkul satış şartnamesinin her sayfasını imzalayarak üzerinde; “Teminat ve Şartname” yazan bir zarfa,
b) Muhammen bedelin altında olmamak koşulu ile imzalı alım teklifini, üzerinde; “Teklif Mektubudur” yazan bir zarfa,
c) Her iki mektubu ek yerleri mühürlü ya da imzalı olarak üçüncü bir zarfa, koyduktan sonra kapalı bir şekilde İhale günü ve saatinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermede bu şekil ve usul, ihaleye katılmanın geçerlilik koşuludur.