ZIP

Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni

KVKK

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.(Emlak Katılım), veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

 1. Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz, Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin diğer tüm bilgiler de dahil olmak üzere yukarıda sayılan tüm “kişisel veriniz”, Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkiyi düzenleyebilmek, Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankacılık faaliyetlerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bankamız ve Bankamızın yetkili kıldığı veri işleyenler tarafından işlenebilecektir.
 2. KVKK m.5/2 uyarınca; kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  a) Kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere tabi olduğumuz mevzuat gereğince verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  b) Bankamızdan hizmet almak için Bankamız ile karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması,
  c) Bankamızın mevzuattan kaynaklanan raporlama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
  d) Bankamız ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması,
  e) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile Bankamızın meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu bulunmasıdır.
 3. İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz sigorta şirketlerine, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetlerimiz çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerimiz çerçevesinde iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, FİNDEKS, Sayıştay, Rekabet Kurumu dahil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. maddesinde belirtilen kuruluşlara ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz muhabir bankalara aktarılabilecektir.
 4. Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dahilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile, müşteri ve katılım bankacılığı ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.
  Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir
 5. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;
   
  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
  • işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK ‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros mah. Begonya sok. No:9/A Ataşehir İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakbank.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tre-posta adresine iletebilirsiniz.
Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.